zLogFabric

zLogFabric

zyclonite – Freeware –
zLogFabric is an all in one cross-platform logging solution that collects log lines/messages over a messaging system to a central server instance. The modular design enables the server to store, forward, alert, and generate live statistics out of the logged data.
It can collect log information from files, syslog, log4j, log4net, and Windows event logs.

Tổng quan

zLogFabric là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi zyclonite.

Phiên bản mới nhất của zLogFabric hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/09/2011.

zLogFabric đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

zLogFabric Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho zLogFabric!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại